Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: İNANÇ EĞİTİM, KÜLTÜREL, SOSYAL DAYANIŞ VE YARDIMLAŞ DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi “İSTANBUL”dır.     Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı: Merkezinde insan olan projeler geliştirmek ve her türlü projeyi gerçekleştirmek ve bu noktada sorumluluk almak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu geliştirmek, gelenek görenek ve kültürümüzü yaşatmak, İhtiyaç sahibi kişilere maddi ve manevi her türlü yardımı yapmak, bu bağlamda faaliyet gösteren tüm dernek, vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yaparak geleneksel ve kültürel bağların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Derneğin kuruluş amacına uygun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, bununla alakalı komisyonlar kurmak Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Derneğimizin kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, arşiv oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4- Dernek kuruluş Amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,

8- Dernek Üyelerinin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.(gelenek, görenek, örf ve adet ve milli kültüre uygun olması şartıyla) düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Derneğe menkul ve gayri menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, şartlı ve şartsız bağış kabul etmek,

11- Dernek kuruluş Amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14- Dernek üyelerinin iştirakleriyle kermes organizasyonları düzenlemek, elde edilen gelirlerin yine derneğin kuruluş amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

15- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler açmak,

16- Toplumumuzun yapı taşı olan aile birimini koruma, geliştirme ve toplumdaki etkinliğini arttırmak adına, dernek üyelerine yönelik, aile içi iletişim, çocuk gelişimi ve psikolojik diliyle alakalı eğitimler düzenlemek,

17- Okul öncesi eğitimden, örgün ve/veya yaygın eğitim kurumu kurmak, kurdurmak, kurulu olarak ortak olmak, iştirak etmek veya destek olmak,

18- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

19- Dernek üyelerimiz arasında veya üyelerimiz haricinde yardıma muhtaç insanlara, insan onuruna yakışır bir şekilde yardımların ulaşmasını sağlamak,

20- Dernek çatısı altında milli ve kültürel yapımıza uygun spor faaliyetleri gerçekleştirmek,

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı                              Görev Unvanı

Nejdet Külünk                            YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Murat Yavuz                               YÖN.KURULU BAŞK.YARDIMCISI

Havva Firdevs Külünk               YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mustafa Zahit Külünk               YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hasan Birinci                              ÜYE (SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER)

Serkan BİÇEROĞLU                   ÜYE ( GENEL SEKRETER)